اخبار برگزیده

لباس نو امام صادق علیه السلام

لباس نو امام صادق علیه السلام 


وظیفه تبیین و تفسیر آیات و روایات در هر دوره ای بر عهده ا و نایبان آنهاست، 

افراد برخی خود آیه و روایتی را مستمسک قرار داده و نتیحه ای نادرست از آن میگیرند، بدون آنکه آن آیه و حدیث را در کنار دیگر دلایل قرار دهند که این موجب گمراهى آنها خواهد شد و یا اینکه عملی را در جامعه اسلامی مشاهده می کنند که با یافته علمی آنها مطابقت ندارد، برای همین دچار سر درگمی یا ظلالت می شوند،

برای اینکه این مشکل ایجاد نشود همانطور که اشاره کردیم بایستی جواب این اشکالات را از متخصصین فن که همان مجتهد جامع الشرائط است پرسید، 

به طور مثال، ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ میﮔﻮﻳﺪ: خدمت ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻯ ﺑﺂﻧﺤﻀﺮﺕ ﻋﺮﺿﻜﺮﺩ ﺍﺻﻠﺤﻚ ﺍﻟﻠﻪ، ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩﻯ ﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺍﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﺑﺮ ﻭ ﺧﺸﻦ به تن ﻣﻴﻜﺮﺩ ﻭ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺭﻫﻤﻰ ﻣﻴﭙﻮﺷﻴﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﻨﻬﺎ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺷﻤﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻧﻮ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ،

ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺁﻥ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺪ ﻧﻤﺎ ﻧﺒﻮﺩ، ﻭ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﺍ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﻯ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎ ﻣﻰ ﺷﺪ،

ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ، ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻧﺰﻣﺎﻧﺴﺖ، ﻭﻟﻰ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﺍﻫﻠﺒﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺯﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﻛﻨﺪ، ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﻭﺵ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻨﺪ. ﺯﻳﺮﺍ ﺁﻧﺤﻀﺮﺕ ﻫﻢ ﺣﻜﻤﻔﺮﺍﻣﺎﺋﻰ ﻭ ﺯﻣﺎﻣﺪﺍﺭﻯ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﺶ ﺍﻳﻨﺴﺘﻜﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻘﻴﺮ ﺁﻭﺭﺩ.

بر گرفته از کتاب ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻰ ﺟﻠﺪ 2 ﺻﻔﺤﻪ 274 ﺭﻭﺍﻳﺖ 4


لباس نو امام صادق علیه السلام

لباس نو امام صادق علیه السلام

لباس نو امام صادق علیه السلام

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها